ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η EKO Κύπρου, μέλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, προσφέρει σε φοιτητές από την Κύπρο υποτροφίες για φοίτηση στο Πρόγραμμα «Ενέργεια, Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιά. (https://www.des.unipi.gr/en/postgraduate/msc-energy)

Η υποτροφία θα προσφερθεί σε έναν φοιτητή από την Κύπρο, για χρονική περίοδο 18 μηνών. Τα μαθήματα και η έρευνα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος θα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, στις οποίες περιλαμβάνονται διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, σεμινάρια και ερευνητικά έργα στον τομέα της πετρελαϊκής βιομηχανίας και της αγοράς ενέργειας. Οι φοιτητές θα επωφεληθούν ακόμα από σειρά πρακτικών διαλέξεων σε εταιρεία και θα διδαχθούν στην πράξη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια.

I. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε Νομική, Λογιστική, Πολιτικές Επιστήμες και/ή Πολυτεχνικούς Κλάδους/Κλάδους Μηχανικής Επιστήμης (έτη αποφοίτησης 2015, 2016, 2017 και 2018).
2. Λειτουργική χρήση της Αγγλικής γλώσσας
3. Ο αιτών να μην είναι λήπτης άλλων υποτροφιών Οι αιτητές που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψήφιων, θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώ η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, στην Ελλάδα.

II. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (στην Αγγλική γλώσσα)
1. Αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στο https://www.des.unipi.gr/en/msc-energy-proclamation
2. Αντίγραφο πτυχίου ολοκληρωμένων σπουδών και μέσος όρος βαθμολογίας – πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο.
3. Αποδεικτικά λειτουργικής χρήσης της Αγγλικής γλώσσας (αντίγραφο σελίδας, στην οποία φαίνεται εξέταση στη γλώσσα, βεβαίωση ολοκλήρωσης μαθήματος, δίπλωμα).
4. Δύο συστατικές επιστολές (υπόδειγμα εντύπου υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής) – Αποτελεί πλεονέκτημα να σταλεί η συστατική επιστολή απευθείας από τη διεύθυνση του ατόμου που δίνει τις συστάσεις. Αποδεκτές είναι και γραπτές συστάσεις που συνοδεύονται από τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που τις δίνει για σκοπούς επαλήθευσης.
5. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου με αναφορά σε ενδεχόμενη εμπειρία στους προαναφερθέντες τομείς.

III. ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Τα έξοδα των μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου μάστερ των φοιτητών θα καλυφθούν πλήρως με ποσό ύψους €3,000 - υποτροφία, ενώ τα έξοδα διαμονής και σίτισης στην Ελλάδα θα καλυφθούν από την ΕΚΟ Κύπρου με ποσό ύψους €1,000 μηνιαίως (για 18 μήνες).

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για την προθεσμία υποβολής της αίτησης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Παναγιώτη Ευαγγελίδη (22477179 ή 22477000 ή στο e-mail που αναγράφεται πιο κάτω).

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς.

Όταν αποστείλετε την αίτησή σας για τα Πανεπιστήμια, παρακαλώ ενημερώστε σχετικά τον κ. Παναγιώτη Ευαγγελίδη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα: [email protected]