ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Προσωπικό

Στην EKO CYPRUS LIMITED απασχολούνται σήμερα 78 άτομα.

Η Εταιρεία έχοντας επισημάνει τον ανθρώπινο παράγοντα σαν το πιο σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, φροντίζει ώστε να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση των εργασιών της.
Όλο το νεοεισερχόμενο προσωπικό εκπαιδεύεται κατά την πρόσληψή του. Επίσης όταν εντοπισθούν ανάγκες κατάρτισης αξιολογούνται και όπου κρίνονται αναγκαίες γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού.