ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Ελλάδα

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατέχοντας περίπου το 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών και το μοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.Δ.Μ., στα Σκόπια.
Τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας, με συνολικό δείκτη συνθετότητας Nelson 9,3.
Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (παράκτια διυλιστήρια) αλλά και της υψηλής συνθετότητάς τους, έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης αλλά και της δυνατότητας επεξεργασίας όλων των τύπων αργού που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Επιπλέον, οι υποδομές αποθήκευσης και διακίνησης παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 6,65 εκατ.m3 αργού και προϊόντων.

Διυλιστήριο
(στην Ελλάδα) 
Ημερήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(Kbpd) 
Ετήσια δυναμικότητα διύλισης
(M/T εκ.) 
Τύπος
διυλιστηρίου 
Δείκτης
Συνθετότητας
Nelson 
Δείκτης
Συνθετότητας
Solomon 
 Ασπρόπυργος  148  7,5  Cracking (FCC)  9,7  8,8
 Ελευσίνα  100  5,0  Hydrocracking  11,3  13,9
 Θεσσαλονίκη  93  4,5  Hydroskimming  6,9  5,0
 Σύνολο (Ελλάδα)  341  17,0    9,3  9,2

ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Ο Όμιλος στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στην αγορά επίγειων καυσίμων, μέσω των θυγατρικών του EKO και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚ)-εξαγορά της BP από την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. το 2009. Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα χρήσης του σήματος της BP για την εμπορία καυσίμων εγχώριας αγοράς στην Ελλάδα.

Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με πάνω από 1.700 πρατήρια (εκ των οποίων 900 είναι πρατήρια ΕΚΟ και 816 λειτουργούν με το σήμα της ΒΡ), σε σύνολο αγοράς περίπου 5.500 πρατηρίων,  15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου σε Βορρά και Νότο και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Αυτή η εκτεταμένη υποδομή εφοδιασμού είναι το αποτέλεσμα της εξαγοράς και της ενοποίησης μιας σειράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών. Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να έχει μία σημαντική παρουσία, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στη λιανική αγορά των ελληνικών νησιών καθώς και στις γεωγραφικά διάσπαρτες εγκαταστάσεις αεροδρομίων.


Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της ΒΡ στην Ελλάδα επέτρεψε στον Όμιλο να ενδυναμώσει τη θέση του στην εγχώρια λιανική αγορά, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, αλλά και να επωφεληθεί από τις συνέργιες που δημιουργούνται μεταξύ των δύο εταιρειών εμπορίας και του τομέα της διύλισης.
Με κύριους στρατηγικούς άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, διατηρήθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς, μέσω της προσφοράς ανταγωνιστικών και ποιοτικών καυσίμων και λιπαντικών. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν δυο επιτυχείς εισαγωγές νέων καινοτόμων διαφοροποιημένων προϊόντων, του ΕΚΟ Diesel Avio και του BP Ultimate Diesel.


Περισσότερες πληροφορίες:
www.eko.gr
www.hellenicfuels.gr